نشریه

شرح نشریه در صفحه‌ی نشریه

استانداردهاي عمليات خوب كشاورزي GAP ايران گپ اهرمي كليدي در توليد محصولات سالم كشاورزي

تهيه و تدوين : اسد اله ابراهيمي

 مدير تدوين ايران گپ 

دریافت

مرامنامه و معرفی نامه شبکه محصول سالم

مرامنامه شبکه محصول سالم شمس

جهت مطالعه و امضای علاقمندان

دریافت

نشریه همیشه زندگی پاییز 97

فصلنامه همیشه زندگی شماره دهم،سال سوم،پاییز 97

دریافت

ماهنامه همیشه زندگی تابستان97

شماره_هفتم_سال دوم _آذر و دی ۹۶

ماهامه ی همیشه زندگی فروردین 96

نشریه‌ی سالم شماره‌ی سه

شماره‌ی سوم از مجموعه نشریات سالم

دریافت

نشریه سالم شماره1