غرفه شبکه محصول سالم (شمس) در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوره های طبیعی وطب ایرانی

غرفه شبکه محصول سالم (شمس)  در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوره های طبیعی وطب ایرانی  ۲۱ الی۲۴ آبان، مصلی  

 

 

شمس در نمایشگاه گیاهان دارویی

شمس در نمایشگاه گیاهان دارویی

جلسات شمس در نمایشگاه گیاهان دارویی

جلسات شمس در نمایشگاه گیاهان دارویی