شبکه خبر 20 مرداد 97 مصاحبه با پرفسور ملبوبی،معرفی طرح شمس (شبکه محصول سالم) چالشها و فرصتها

شبکه خبر 20 مرداد 97
مصاحبه با پرفسور ملبوبی
رئیس کارگروه کشاورزی ستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معرفی طرح شبکه شمس 

http://safe-product.org