هم نت میوه

هم نت میوه 1

هم نت میوه 1

رویداد کارآفرینی |هم نت میوه|
فرصتی برای کارآفرینی درزمینه نوآوری های آموزشی، ابزارها وتجهیزات هوشمند و اتوماتیک، کشاورزی دقیق، فراوری میوه ومدیریت ضایعات
hamnetevent.ir
@salemclub
safe-product.org