بازدید از کارخانه سقز سازی ون

مرحله بعد از ورز دادن خمیر محتوی سقز و زایلیتول و پهن کردن آن روی سینی

مرحله بعد از ورز دادن خمیر محتوی سقز و زایلیتول و پهن کردن آن روی سینی