نمایشگاه دستاورد های شبکه محصول سالم

جشنواره شبکه محصول سالم (شمس) برگزار شد.  به همراه سمپوزیوم علمی و سخنرانی مسئولین دولت  و مجریان شمس

نمایشگاه

نمایشگاه

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

سمپوزیوم

سمپوزیوم

غرفه ها

غرفه ها

سمپوزیوم

سمپوزیوم

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها

غرفه ها