نمایشگاه دستاورد های شبکه محصول سالم

نمایشگاه و سمپوزیوم جشنواره شمس در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن