گزارش نمایشگاه ارگانیک

 گزارش پایانی دوازدهمین نمایشگاه ارگانیک ایران

که برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

حضور بخش تجاری سازی و کمیته بازار شمس موجب شناسایی و ایجاد ارتباط با تولید کنندگان جدید و کشاورزان مشتاق این بخش گردید.

 و از دو محصول رب و عسل ارگانیک (که تمامی مراحل تولید رو در مدل شمس طی کرده بودند) رو نمایی شد.

همچنین با ابتکار جناب مهندس رهنمایی و شرکت مشاوره کسب و کار آسیا نیک برای ایجاد فضای روستایی و فرهنگسازی مشتریان بجای طراحی متداول در غرفه سازی از تابلوها نفیسی که فضای روستا را بتصویر می کشید، استفاده شد.

این بخش باعنوان پنجره طبیعت با استقبال حاضرین مواجه گردید و غرفه شمس با جذب مخاطبین فضا را برای تبلیغ محصولات گواهی شده و ارگانیک فراهم کرد.

مسئولین محترم از وزارت بهداشت ؛ جهادکشاورز ؛ نظام مهندسی کشاورزی و دانشگاه های مختلف به دیدار مسئولین غرفه آمدند و از طرح شمس استقبال کردند.

همچنین با حضور جناب مهندس غنی پور و مهندس اریا احمدی از کمیته نهاده ارتباطات جدیدی در این خصوص حاصل شد.

وامیدواریم در نمایشگاه های بعدی شاهد مشارکت بیشتر اعضای شمس باشیم.