دوازدهمین جشنواره ارگانیک ایران

شبکه ی محصول سالم شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت میکند.

غرفه ی شمس : o-51

28 آبان تا 1 آذر 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران . سالن 10 و 11