گواهی حضور در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)