جلسه مشترک مدیر شبکه شمس با اعضاء هیئت مدیره شرکت شهرک های گلخانه ای کشور اقایان مهندس مهری و اصغری چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ برگزارشد.

 

در این جلسه فعالیت های شبکه محصول سالم تشریح شد و زمینه های همکاری مشترک با شرکت شهرک های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت و موضاعاتی از جمله عضویت این شرکت در طرح شمس ؛ برگزاری نمایشگاه معرفی محصولات سالم ٬ ایجاد پایلوت گلخانه ای تولید کننده محصول سالم و.. (در پیشوا وکرج)؛ تسهیلگری ایجاد گلخانه های فناورانه و جذب سرمایه گذار توسط اعضای شمس و.. مطرح شد که بررسی های تخصصی تر در جلسات آتی صورت خواهد گرفت.

www.safe-product.org

1

1