شبکه ی محصول سالم حامی تولید ملی، گفتگوی خبری

گفت و گو ی زنده در شبکه خبر

با موضوع نقش رسانه ی ملی در حمایت از کالای ایرانی

و معرفی شبکه ی محصول سالم (شمس) بعنوان یکی از حامیان تولید ملی 

12اسفند 97