چهارمین جلسه کمیته نهاده شمس

چهارمین جلسه کمیته نهاده گروه شمس- مورخه ۹۷.۱۰.۱۸ با حضور شرکت های جنگل، بازارگان کالا، سپهر مشکات ریحان، بسپار‌دانش سبزبنیان، فناوری زیستی طبیعت گرا، تدبیرگران سورین پارس، سالم‌اکین ممتاز، آمیزه طبیعت، سیوند شمال شرق آسیا و زیست فناوران مهرژن. مکان ستاد توسعه زیست فناوری .