جلسه کمیته نهاده شمس

 جلسه کمیته نهاده شمس با حضور ارزشمند مدیران و نمایندگان موثر شرکت های تولید کننده کودهای آلی، زیستی، معدنی و زیست مهارگرها در محل ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکیل گردید. تصاویر فوق مربوط به جلسه می باشد. 

جلسه کمیته نهاده ها

جلسه کمیته نهاده ها

۱

۱

۲

۲

۴

۴